รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร. เดือน ตุลาคม 2561


รายงานจัดทำผลสรุปพิจารณา  การจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561

19/12/2018

465

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th