ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว 

เรื่อง   เผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

……………………………………………...........................

 

ด้วยประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 โดยกำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าว  รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแล้วแต่กรณีทราบเป็นประจำทุกไตรยมาส ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส

 

          บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้                 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

                                   ประกาศ  ณ  วันที่   1  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕61

 

01/10/2018

650

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th