ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
--------------------------------------------------------------------

                    ตามหนังสือที่ มท 3013.4/ว 1500 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542 เรื่องคำแนะนำเกี่ยวกับ   การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หน่วยงานพัสดุกลางจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ แบบ (ผด.2) เพื่อเป็นการจัดเตรียมขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด และกระจายงานออกในระหว่างปี เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปี และเพื่อให้การบริหารพัสดุ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีแนวทางในการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน          จึงจำเป็นต้องจัดทำจัดทำแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงานนั้น

                                องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                    ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561

 

                

 

10/10/2018

683

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th