ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว

เรื่อง  ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขนาด 81-100 คน  (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

————————————–

           องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว  มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน  (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม เป็นเงินจำนวน  2,863,00๐.-บาท (-สองล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้
๑.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
๔.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
๕.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
๖.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,400,000.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวเชื่อถือ
7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuremen:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบภาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  4  ธันวาคม  2558  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.  ณ สถานที่ก่อสร้าง (โดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว เวลา  09.30 น.) และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี) ในวันที่  4  ธันวาคม  2558 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ผู้ไม่ไปดูสถานที่จะถือว่าทราบเงื่อนไขหรืออุปสรรคทั้งหมด  ไม่มีสิทธิโต้แย้งใด ๆ ในภายหลัง
กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่  16  ธันวาคม  2558  ระหว่างเวลา  10.00 น.  ถึง  11.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และกำหนดการจัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  28  ธันวาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  10.00  น. ถึงเวลา  11.00  น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว อำเชียงคาน จังหวัดเลย
ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 6,000.-บาท (-หกพันบาทถ้วน-)  ได้ที่ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในวันที่ 23  พฤศจิกายน  2558  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. และกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 24  พฤศจิกายน  2558  ถึงวันที่  9  ธันวาคม  2558  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00  น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4207-0823  ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็ปไซต์ www.hadsaikao.go.th และ  http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP

 

                       ประกาศ ณ วันที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558

 

                                                         (ลงชื่อ)………………………………………………

                                                                      (นายชูชาติ  เปาวะนา)

                                                   ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว

23/11/2015

586

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th