แก่งบ้านสาระแพ


ลักษณะทางกายภาพ  :  เป็น เกาะ แก่ง มีโขดหินน้อยใหญ่กลางลำน้ำเลย ตั้งอยู่บ้านสาระแพ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ประวัติความเป็นมา  :  เดิมทีหมู่บ้านสาระแพนั้น มีชื่อรียกว่าบ้านบงอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านสาระแพในปัจจุบันประมาณ 2 กม. ตั้งหมู่บ้านติดกับลำห้วยแห้ว มีบ้านเรือนประมาณ 17 ครัวเรือน แต่ตกหน้าแล้งลำห้วยแห้วเกิดแห้งคอดทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภค- บริโภคประกอบกับไม่ไกลจากลำน้ำเลยที่ชาวบ้านบงได้มาหาปลาเป็นประจำซึ่งลำน้ำเลย มี กุ้ง หอย ปู ปลา อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำ และทำเลที่ดีเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวและพืชไร่  จึงได้ชักชวนกันมาตั้งบ้านเรือน อยู่ที่ริมน้ำเลย โดยย้ายมาครั้งแรก 7 ครัวเรือน และทยอยอพยพมาเพิ่ม บางครอบครัวได้อพยพการสัญจรไปมาสมัยนั้นอาศัยน้ำเลยเป็นหลัก ทำให้หมู่บ้านใกล้เคียงที่สัญจรผ่านไปมาได้เห็นทำเลที่อุดมไปด้วย กุ้ง หอย ปู ปลา จึงได้อพยพมาสมทบ ประมาณ 30 ครัวเรือน

            สมัยก่อนมีแพพ่อค้า (นายฮ้อย) มาชนกับโขดหินจนทำให้แพแตก จึงสร้างเพิงพักคล้ายๆ ศาลา เพื่อซ่อมแซมแพ และให้ผู้สัญจรผ่านไปได้พักเหนื่อย ต่อมาได้เรียกชื่อหมู่บ้านตามแก่งที่แพชนหินจนแตก คือ บ้านศาลาแพ คนส่วนมากเพี้ยนเป็น สาระแพ จึงใช้เรียกหมู่บ้านสาระแพมาถึงปัจจุบัน

 

 #

26/10/2016

1001

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th