ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 2 โครงการ


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 2 โครงการ
ตามรายละเอียดดังนี้

1.  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.หาดทรายขาว  ขนาดกว้าง  8.50  เมตร  ยาว  38.60  เมตร (ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว) ) พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20×2.40 เมตร  จำนวน  1  ป้าย ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น    337,900.-  บาท (-สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
2.  โครงการก่อสร้างรั้วหน้าสำนักงาน อบต.หาดทรายขาว  ยาว  57.00  เมตร  สูง 2.00  เมตร (ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว) ) พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20×2.40 เมตร จำนวน  1  ป้าย

16/01/2014

498

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th